ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలం - Adilabad Rural Mandal

ఆదిలాబాద్ జిల్లా