మీ మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులకు శుభోదయం చెప్పండి

27877చూసినవారు
కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో నియతారుణి తాతుల నీలతనో ।

కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వేంకట శైలపతే ॥

సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే ।

శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే ॥

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై రను వేలకృతై రపరాధశతైః ।

భరితం త్వరితం వృష శైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ॥

సంబంధిత పోస్ట్