డోర్నకల్ మండలం - Dornakal Mandal

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా