సోలార్ కనెక్షన్ తో కరెంట్ బిల్ కు బాయ్ బాయ్ చెప్పండి !!

62చూసినవారు
సోలార్ కనెక్షన్ తో కరెంట్ బిల్ కు బాయ్ బాయ్ చెప్పండి !!
ప్రభుత్వ సబ్సిడీతో మీ ఇంటి పైన సోలార్ ఆన్ గ్రిడ్ సిస్టం ఏర్పటు చేసుకొని నెట్ మీటెర్ పథకం ద్వారా మీరు వినియోగించుకోగా మిగులు విద్యుత్ ను విక్రయించుకోవచ్చును. ఇంకేందుకు ఆలస్యం వెంటనే https://bit.ly/3GOoNlr లింక్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడే ఈ ఫారం నింపండి.
Job Suitcase

Jobs near you