శుభ ఆదివారం

573చూసినవారు
"ఆ సూర్యదేవుని ఆశీస్సులు
మీపై ఉండాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.

శుభ ఆదివారం "

సంబంధిత పోస్ట్