ధర్మసాగర్ మండలం - Dharmasagar

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా