లింగాల ఘన్ పూర్ - Lingala Ghanpur

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా