శుభ గురువారం

79చూసినవారు
"సాయినాథుని దివ్య ఆశీస్సులు
మీపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.

శుభ గురువారం "

సంబంధిత పోస్ట్