లోకేశ్వరం మండలం - Lokeshwaram Mandal

నిర్మల్ జిల్లా