శుభ ఆదివారం

2616చూసినవారు
ఆ సూర్యదేవుని ఆశీస్సులు
మీపై ఉండాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.

శుభ ఆదివారం

సంబంధిత పోస్ట్