గాంధారి మండలం - Gandhari Mandal

కామారెడ్డి జిల్లా