గోవిందరావుపేట మండలం - Thanjavur

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా