రేగొండ మండలం - Regonda Mandal

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా