లక్షెట్ పెట్ మండలం - Lakshet Pet Mandal

మంచిర్యాల జిల్లా