నారాయణ్ ఖేడ్ నియోజకవర్గం - Narayankhed Constituency

సంగారెడ్డి జిల్లా