శుభ ఆదివారం

581చూసినవారు
"ఆ సూర్యదేవుని ఆశీస్సులతో
మీకు ఎల్లప్పుడూ మంచి జరగాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.

శుభ ఆదివారం "

సంబంధిత పోస్ట్